icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY

  

 

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

 

Podporované aktivity:

 1. sociální služby

Budou podporovány sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na udržení a obnovení sociální stability a společenského zapojení těchto osob, na jejich návrat a udržení se na trhu práce a na zvýšení dosažitelnosti těchto služeb.

 • Odborné sociální poradenství - § 37
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
 • Sociální rehabilitace - § 70
 • Služby následné péče - § 64
 • Podpora samostatného bydlení - § 43
 • Osobní asistence - § 39
 • Odlehčovací služby - § 44

 

 1. další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování mimo registrované sociální služby

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

 • Programy prevence
 • Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty
 • Motivační programy
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin
 • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení
 • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území
 • Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících
 • Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty 

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Podporované aktivity:

 1. komunitní sociální práce – činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě.
 • Programy a činnosti jako v aktivitě 1.b) se zapojením komunity

 

 1. komunitní centra
 • Provoz komunitních center s aktivitami přispívajícími k řešení sociálních problémů komunity
 • Aktivity komunitního centra: 

  kulturní/multikulturní aktivity organizované členy komunity

  výchovně/vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství

  aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ směřující k řešení místních problémů

  environmentální aktivity a podpora jejich využití

  aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti

 

Podrobně

 Sociální služby a komunity.pdf