icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Orgány a struktura Sdružení SPLAV

  

Orgány MAS a struktura Sdružení SPLAV

 

statutární zástupce: předseda a místopředseda

předseda: Farma Tichý a spol. a.s., zástupce Tichý Pavel (zvolen na dobu čtyř let dne 6. 5. 2014)

místopředseda: Město Rokytnice v Orlických horách, zástupce Hudousek Petr, Bc. (zvolen na dobu čtyř let dne 6. 5. 2014)

manažerka: Kateřina Holmová, Ing.arch.

 

Orgány MAS

Programový výbor:

FARMA BROCNÁ s.r.o., zástupce Kunc Josef

Farma Tichý a spol. a.s., zástupce Tichý Pavel

Město Rokytnice v Orlických horách, zástupce Hudousek Petr

CENTRUM ORION, z.s., zástupce Mikušová Ilona, PharmDr.

Obec Orlické Záhoří, zástupce Špinler Vojtěch

Sdružení Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin, zástupce Dragoun Bohumír, PhDr.

ZDOBNICE, a.s., zástupce Dušek Josef, Ing.

 

Výběrová komise:

Má vlast – můj domov, z.s., zástupce Trejtnarová Marie

Milan Bárta, zástupce Bárta Milan

ORLICKO a.s., zástupce Mareš Petr

Obec Libel, zástupce Šedová Božena

Obec Lično, zástupce Vilímek Tomáš, Bc.

Obec Voděrady, zástupce Hejna Michal

SK Solnice, zástupce Hrubý Milan

 

Náhradníci

FARMA ORLICE o.p.s., zástupce Suchár Petr

Obec Černíkovice, zástupce Jedlinská Zdenka

Rudolf Poláček, zástupce Poláček Rudolf

 
Předseda výběrové komise – Petr Mareš (ORLICKO a.s.)
 
Kontrolní výbor:

Horal, akciová společnost, Hláska, zástupce Dostál Jiří, Ing.

Obec Synkov-Slemeno, zástupce Kapčuk Vítězslav

TJ Sokol Černíkovice, zástupce Dušek Václav

 
Předseda kontrolního výboru – Vítězslav Kapčuk (obec Synkov-Slemeno)
 
Valná hromada – všichni členové MAS
 

Další orgány – zájmové skupiny:

Členové Spolku – partneři MAS jsou podle svého zaměření a zájmů rozděleni do 4 zájmových skupin. Jsou to skupiny:

a) veřejná správa - 15 členů (Prioritní oblast OBČANÉ, PR IROP): obec Lukavice, obed Lično, obec Libel, obec Voděrady, obec Synkov-Slemeno, DSO Mikroregion Bělá, obec Orlické Záhoří, město Rokytnice v O. h., město Vamberk, obec Rybná nad Zdobnicí, obec Pěčín, obec Černíkovice, obec Záměl, ZŠ a MŠ Javornice, obec Zdobnice

b) podnikání 16 - členů (Prioritní oblast PODNIKÁNÍ, PR PRV): FARMA BROCNÁ s.r.o., Miroslav Bartoš, Vít Kovář, Vladimír Hostinský, Farma Třebešov s.r.o., Farma Tichý a spol a.s., Jiří Petrlák, Lubomír Novohradský, Petr Hájek, Olga Tvrdoňová, V-STAV RK s.r.o., Milan Bárta, Ing. Věra Kulštejnová, Regional Development Agency, Milan Pleva, Richard Poláček

c) péče o krajinu - 10 členů (Prioritní oblast PROSTŘEDÍ, PR OPŽP): HORAL a.s. Hláska, Statek Uhřínov, a.s., Karel Pácha, Rudolf Poláček, ZDOBNICE a.s., Libor Matyáš, ORLICKO a.s., Ekolife - družstvo Orlické Záhoří, FARMA ORLICE o.p.s., D-agro s.r.o.

d) neziskové činnosti 8 členů (průřez prioritních oblastí, PR OPZ): Sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie a regionálních dějin, Má vlast - můj domov, z.s., SK Solnice, CENTRUM ORION, z.s., LLAMARO MARTIAL ARTS Club, Sbor dobrovolných hasičů Merklovice, Sdružení Neratov, z.s., TJ Sokol Černíkovice

 

 

Jednotlivé orgány vykonávají tyto základní činnosti

Valná hromada:

Je nejvyšším orgánem Spolku, je tvořena všemi členy Spolku (partnery MAS), její jednání je upraveno jednacím řádem. Do její kompetence spadá zejména:

a) schválení stanov, jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů Spolku a jejich změn, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu Spolku,

b) zřízení povinných orgánů: Programového výboru, Kontrolního výboru, Výběrové komise,

c) volba členů orgánů Spolku – v případě potřeby může měnit počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,

d) přijetí nebo vyloučení člena Spolku (partnera MAS),

e) řešení problematiky členské základny,

f) schválení úkolů Spolku na roční a delší období,

g) distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), a další strategické dokumenty zpracované Spolkem pro vlastní činnost, schvaluje výběrová a bodovací kritéria výběru projektů. Dále zodpovídá za provádění SCLLD v území MAS,

h) schválení rozpočtu Spolku, účetní závěrky, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku,

i) rozhodnutí o výši a termínu splatnosti členského příspěvku,

j) rozhodnutí o fúzi nebo zrušení Spolku či zániku Spolku.

 

Programový výbor:

Je rozhodovacím orgánem Spolku a má 7 členů. Doba mandátu člena je 4 roky, ze svých řad volí předsedu a místopředsedu spolku. Do kompetence Programového výboru spadá zejména:

a) schválení, uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,

b) schválení přijetí dalších zaměstnanců Spolku,

c) ustavení dalších orgánů Spolku v případě potřeby,

d) koordinace činnosti Spolku,

e) stanovení úkolů Spolku na roční a delší období,

f) zpracování způsobu hodnocení a výběru projektů MAS vč. příslušných kritérií,

g) schválení výzev MAS k podávání žádostí a vymezení kritérií výběru,

h) stanovení výše alokace a výběr projektů MAS k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu,

i) další činnosti vyplývající z aktuální potřeby Spolku,

j) svolání Valné hromady minimálně dvakrát ročně,

k) kontrola plnění rozpočtu Spolku,

l) rozhodování o předmětu a rozsahu podnikání a výdělečné činnosti.

 

Výběrová komise:

Je výběrovým orgánem Spolku. Komise má 7 členů a 3 náhradníky. Svoji činnost vyvíjí zejména v rámci programu LEADER. Doba mandátu je určena Nejvyšším orgánem na max. 1 rok. Ze svých řad volí předsedu komise. Do kompetence této komise patří zejména:

a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – stanoví pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD.

 

Kontrolní výbor:

Je kontrolním orgánem Spolku a má 3 členy, doba mandátu členů je určena nejvyšším orgánem – max. 4 roky, ze svých řad volí předsedu výboru. Do kompetence Kontrolního výboru spadá zejména:

a) projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy Spolku a jeho hospodaření,

b) dohled nad souladem činnosti spolku se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,

c) nahlížení do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrola tam obsažených údajů,

d) svolání mimořádného jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy Spolku,

e) kontrola metodiky způsobu výběru projektů Spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru Spolku,

f) monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 

Předseda a místopředseda:

Jsou voleni z členů Programového výboru na max. 4 roky. Do kompetence předsedy spadá zejména:

a) předseda je statutárním orgánem Spolku a jedná jeho jménem,

b) má právo podpisu jménem Spolku, toto právo může delegovat podle potřeby na jinou osobu v souladu s vnitřní směrnicí,

c) předseda je v případě nedosažitelnosti a nepřítomnosti zastupován místopředsedou s plnými právy.

 

 

Kancelář Spolku:

Spolek má vedoucího zaměstnance (manažera) pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Další zaměstnance zaměstnává podle potřeby. Pracovně-právní vztahy se řídí Organizačním a pracovním řádem Spolku.