icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Operační program životní prostředí

  

ZLEPŠENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PR OPŽP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím prioritní osy 4 a jejich specifických cílů 4.2. Posílit biodiverzitu a 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

 

Obecné dokumenty 

 

OPATŘENÍ (FICHE) PR OPŽP

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN 

 

 

Dokumenty k opatření Likvidace invazních druhů rostlin 

 


 

VÝSADBY DŘEVIN MIMO LES 

 

 

Dokumenty k opatření Výsadby dřevin mimo les 

 


HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
Principy pro stanovení preferenčních kritérií (Obecná preferenční kritéria pro výběr projektů):

Prospěšnost pro životní prostředí – bodově budou zvýhodněny projekty obsahující výsadbu veřejné zeleně, odstraňující ekologické zátěže, projekty rekonstrukcí stávajících objektů, v intravilánu obcí atp.

Prospěšnost pro partnertství a spolupráci  – bodově budou zvýhodněny projekty se zapojením více subjektů do přípravy a realizace, vytvářející příležitost pro spolupráci, setkávání atp.

Pozitivní vliv na místní komunity – bodově budou zvýhodněny projekty realizované v odlehlých obcích, vzdálených od center,  s malým počtem obyvatel, zaměřené na znevýhodněné osoby a komunity, podávané prvožadateli a znevýhodněnými osobami atp.

Udržitelnost - bodově budou zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná  pracovní místa, pracovní místa s alternativními úvazky, ekonomicky ziskové, místně potřebné atp.

Soulad s  cíli SCLLD – bodově budou zvýhodněny projekty naplňující cíle a  indikátory SCLLD , finanční plán, projekty s kratší dobou realizace, úsporné atp.

 
Každé preferenční kritérium bude rozpracováno do počitatelných či jinak objektivně posouditelných hodnotících tezí (3-5 podle specifik preferenčního kritéria) s přidělenou bodovou hodnotou. Bodová hodnota přidělená jednotlivým tezím bude stoupat s mírou naplnění kritéria.  Posuzovaný projekt pak splní kritérium v míře přidělené tezi, na kterou hodnotitel při jeho hodnocení odpoví ANO.  Podrobněji bude bodovací systém popsán a rozpracován v rámci jednotlivých výzev.

 

Výběr projektů