icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Valná hromada

  
 
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS SDRUŽENÍ SPLAV 10. 10. 2017 V PENZIONU ORLICKO V NEBESKÉ RYBNÉ

 

Účast: 20 členů MAS, Valná hromada nebyla usnášeníschopná                  

 

 

1. Přítomné přivítal předseda MAS pan Pavel Tichý. Místopředseda MAS a starosta města Rokytnice v O.h., do jehož správního území patří Nebeská Rybná, pan Petr Hudousek,  představil město i místní část, pan Petr Mareš, předseda představenstva farmy Orlicko,a.s. a člen MAS informoval přítomné o činnosti společnosti a provedl je penzionem i po přilehlých sportovištích.

 

2. Zpráva o činnosti MAS v 3.čtvrtletí 2017

Manažerka MAS podala informaci o činnosti MAS v uplynulém období. Poslední zasedání VH se uskutečnilo 27.6. v Záměli,  Programový výbor zasedal 21.9.2017.

1.kolo výzev PR PRV byko ukončeno předáním vybraných 15 projektů na SZIF k závěrečnému posouzení. Zasedání výběrové komise MAS dne 6.9. ukončilo výběr projektů přihlášených do 1.kola výzev PR OPZ. Oba podané projekty byly předány na MPSV k závěrečnému posouzení.

Ve dnech 21.-26.8 se na území MAS uskutečnil mezinárodní fotografický workshop pro mládež, ve dnech 25.-26.9. přijela na poznávací pobyt do MAS skupina 9 zástupců arménské neziskové organizace. Zaměstnanci MAS se zúčastnili pracovních cest do Španělska a Rumunska a celé řady vzdělávacích akcí pořádaných řídícími orgány OP a dalšími organizacemi. MAS také několik vzdělávacích akcí sama uspořádala. Intenzívní činnost probíhala v rámci přípravy prvního kola výzev IROP, byly projednávány a upřesňovány Interní postupy, výběrová kritéria a text připravovaných 4 výzev.

 

3. Informace o projektech MAS:

  • Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Rychnov n/K.

Pracovníci MAS podali informaci o průběhu projektu. Realizace projektu pokračovala zpracováním návrhové části MAP. Jednotlivé expertní skupiny předaly své texty, které pracovníci MAS upravili do jednotné podoby. Souběžně probíhala dotazníková akce mezi všemi vzdělávacími organizacemi v území ORP s cílem získat co nejvíce projektových záměrů těchto subjektů do zásobníku projektů, který je součástí MAP. Po kompletaci bude dokument předložen ke schválení jak Řídícímu výboru, tak i starostům obcí v území. Projekt vyvrcholí uspořádáním závěrečné konference pro veřejnost v listopadu 2017.

  • Probíhající projekty spolupráce - Life from Soil, Sence of Light

Manažerka MAS popsala situaci v realizaci obou projektů. Projekt Life from Soil byl ukončen zpracováním příručky dobré praxe, kde jsou shromážděny užitečné příklady řešení a využití veřejných prostranství v obcích všech 8 partnerských zemí. Zároveň byly jednotlivými partnery zpracovány e-learningové kurzy pro výuku různých aspektů vytváření, užívání a finančního zabezpečení těchto prostor. Všechny zpracované dokumenty jsou v anglickém a českém jazyce zveřejněny k využití na webu MAS.

Projekt Sense of Light probíhá. Byly uskutečněny 2 týdenní fotografické workshopy – na Slovensku a v ČR v území MAS. Zúčastnili se jich společně čeští i zahraniční účastníci a lektoři. Workshop, který pořádalo Sdružení SPLAV, byl velmi úspěšný, cca 20 zájemců se naučilo fotografovat různé motivy jak z přírody, tak i lidské civilizace. Projekt bude pokračovat uspořádáním dalších 4 workshopů u různých zahraničním partnerů v příštím roce, v listopadu ještě proběhne workshop v Rumunsku. Členům MAS byla nabídnuta účast na těchto workshopech.

  • Připravované projekty spolupráce – Local Security

Manažerka MAS informovala přítomné, že byl připraven a podán na SZIF ke schválení projekt Local Security připravený společně s finskými a  estonskými partnery. Je zaměřen na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe na téma bezpečnost občanů a bezpečnost obcí. Většina aktivit projektu včetně 3 společných pobytů proběhne během roku 2018 a počátkem roku 2019. Přítomní byli vyzváni ke spolupráci na jeho realizaci.

 

4. Školení členů MAS k Programovému rámci IROP – 1.kolo výzev

  • Opatř.1. Ekologická a bezpečná doprava
  • Opatř.2. Řešení krizových situací
  • Opatř.3. Sociální služby a komunity – investice
  • Opatř.5. Výchova a vzdělávání –investice

Podmínky výzev, výběrová kritéria, organizace příjmu žádostí

Manažerka MAS seznámila přítomné s podmínkami vyhlašovaných výzev. Vzhledem k tomu, že dopoledne téhož dne se konalo školení IROP pro veřejnost, kterého se členové MAS mohli zúčastnit, upustila od prezentace všech podrobností a vyzdvihla především témata vhodná pro obecní projekty. V rámci tohoto bodu programu proběhla diskuze i konzultace jednotlivých záměrů obcí.

 

5. Různé

Manažerka MAS vyzvala přítomné k přinášení námětů na společné akce. Pro malý zájem jsou některé akce MAS rušeny a je tak plýtváno časem i finančními prostředky na jejich přípravu.

 

Zapsala: Kateřina Holmová